Historia

Historik från 1800 talet fram till 1930 talet

Där det nuvarande Trapphuset nu är beläget låg ett möjligen medeltida tvåvåningshus. På 1850 talet ägdes detta av doktor L. Kolmodin. Huset byggdes om under senare delen av 1800 talet för att slutligen få sin nuvarande utformning 1902, med påbyggnad och trappgavel. På gården mot berget växte ett stort och vidlyftigt valnötsträd där man i grenverket byggde  en punschveranda. Upp till nämnda veranda ledde en trätrappa (finns dokumenterat på foto). Vattentillgången var uppenbarligen god, vilket innebar att en brunn fanns anlagd på gården. Änkefru Sofia Kolmodin gav tillstånd till staden att utnyttja brunnen för att därmed erhålla större vattenmängd. Vattenpumpen var belägen rakt under punschverandan mot berget. För att trygga vattenförsörjningen upp till Vårdklockegatan byggdes en pumpstock. Sofia Kolmodin erhöll 100 kronor i ersättning för detta vattenavtal med staden. Mot Hästgatan 10 fanns en fastighet bestående av flera sammanbyggda hus. Ägare var Kopparslagare C. A. Hallonberg. Fastigheten gick under benämningen ”Hallonbergska huset”. När Hallonberg övertog fastigheten elektrifierade han vattenpumpen. Staden löste sedan in den elektriska utrustningen 1907, för 525 kronor och erhöll servitut på brunnen. Pumpen vid Vårdklockegatan torde ha funnits kvar till 1925.

Källa till ovanstående uppgifter: Waldemar Falck – ”Visby förr i tiden” en kulturhistorisk samling i ord & bild.

Utveckling i nuvarande byggnadsutformning
Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1939 med Bror Eriksson som ägare. I detta sammanhang skall nämnas att den nedre affärslokalen (nuvarande H10), en gång var  varuhuset ”Tempo” innan nuvarande ”Tempo” uppfördes på Östercentrum, sedemera Åhléns.  Där nuvarande sopboden är belägen låg en mycket populär korvkiosk. Inne i entrén till ”Tempo” fanns en glasskiosk (mjukglass) som var mycket välbesökt. I övrigt var Tempo ett komplett varuhus med bl.a. försäljning av livsmedel, kläder och hushållsvaror.
Mittemot låg bilparkeringen till Tempo belägen. Ett stenhus (K-märkt) utnyttjades till ölservering (Ardagars). Besökarna lär ofta ha uträttat sina behov utanför. Den stora upphöjda plattbeläggningen på gården, utgjorde tidigare en glaskupol för den underliggande affärslokalen (revs 1975).

Efter ”Tempos” avveckling anpassades lokalen till länsarkiv för Gotlands Kommun. Sonen Jan Eriksson övertog fastigheterna och under senare delen av 80-talet gick Brandberg & Thulin in som delgägare. Under detta skede genomfördes en totalrenovering av båda huskropparna. Ägarna var även delaktiga i ombyggnaden av nuvarande Wisby hotell. På grund av ekonomiskt obestånd, övertog SE banken sedemera förvaltningen och överlät  därefter fastighetsdriften på företaget Diligentia.

Bostadsrättsföreningen Väpnaren 17

Ombildning till bostadsrättsförening Brf Väpnaren 17 skedde 2009-12-29 varvid Kastalen Fastighet AB behöll den nedre delen av huvudbyggnaden som efter en omfattande ombyggnad idag inrymmer H10.
Fastigheten delades tredimensionellt, den första i sitt slag på Gotland.